Aydınlatma metni2020-01-20T14:06:43+00:00

AYDINLATMA METNİ

IW Insurance Works Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği  konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları Şirket’ten hizmet alan müşteriler, Şirketimiz nezdinde çalışan ya da aradaki hukuki ilişki kapsamında veyahut web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle diğer tüm 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

TANIMLAR

 

TANIM

 

 

AÇIKLAMA

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

 

KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

 

KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

 

VERİ KATEGORİZASYONU

 

 

VERİ KATEGORİSİ

 

 

AÇIKLAMA

Kimlik Verileri

 

 

Adınız, soyadınız, doğum tarihini ve yeri, cinsiyetiniz, medeni hal, uyruğunuz, T.C. Kimlik Numaranız, Kayıtlı olunan il/ilçe/mahalle/köy/cilt no/aile sıra no/sıra no, nüfus cüzdanının verildiği yer, veriliş nedeni,kayıt no, veriliş tarihi, anne-baba adı, nüfus cüzdanı seri no, sıra no, bakmakla yükümlü olunan kişilerin ad ve soyad bilgisi, diğer kimlik belgesi üzerindeki her türlü bilgi ile bunların fotokopileri ve/veya dijital ortama alınmış kopyaları.
İletişim Verileri

 

 

Telefon numaranız, adres bilginiz, elektronik posta adresi.
Sağlık Verileri Sağlık durumu beyanı, tıbbı geçmiş, engel durumu, kan grubu, kullanılan ilaçlar
Mali Veriler Kredi kartı numarası, Banka Iban bilgileri, kıymetli eşya, vergi numarası, borç miktarı, mutabakat bilgileri, senet bilgisi
Poliçe Verisi Taşınır ve taşınmaz bilgileri, Araç plakası, Motor ve şasi no, Aracın türü, Kullanım Şekli, Araç marka, model-yılı, Sbm tramer no, Araç Tescil Tarihi, Adres, Ada, parsel, pafta, İnşaa yılı, Kullanım Şekli, Bina İnşa Tarzı, Hasar Durumu, Yüzölçümü, Kat Sayısı, Seyahat Edilecek Ülke, Seyahat süresi, Vize Türü, Adres, Faaliyet Konusu, Yapı Tarzı, Demirbaş Bilgisi, Vergi Numarası,

 

III. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz IW Insurance Works Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür;

Adres              : Bağdat Cad. No: 23 D: 4 34724 Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul

Telefon          :  +90 216 348 06 06

Fax                  : +90 216 336 01 70

E-posta         : info@iwbroker.com

KEP               : iwbroker@hs03.kep.tr

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan istihdam, hizmet politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek ve 3. kişi müşterilere Şirket hedef ve konusunun icra edilebilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla;

 • İşyerinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu alanda giriş çıkışların kontrol edilmesi,

İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla;

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi.
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi.
 • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması.

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim verilmesi,
 • İşletme konusu çerçevesinde iş ilişkilerinin kurulması, hizmet sürecinin yürütülmesi, poliçelerin düzenlenmesi,
 • Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sigorta sözleşmeleri uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Sigorta sözleşmesinin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda iletişime geçilmesi,
 • Sözleşmelerde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması ve düzenlenmesi,
 • Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması,
 • Manuel ve online para tahsilatı yapılması ve ödemelerin kayıt altına alınması, fatura iptal ve para iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterinin sistemlere kayıt olması ve cari kartının açılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müşterilerle olan toplantılara katılım, teknik konularda müşterilere bilgi verilmesi.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninin IV. maddesinde ayrıntıları ile açıklanan amaçlar kapsamında, Şirketimiz ilgili birimleri, departmanları, diğer personelleri, yöneticileri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, personelin birlikte çalışacağı planlanan Şirket tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ve belgelerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması amacıyla bilişim firmaları, personelin sorumlu olduğu veyahut da sorumlu olmasa dahi zorunluluk nedeniyle irtibat halinde kalması gereken Şirket müşterileri ve yetkilileri, Şirketin hukuki ilişkisinin bulunduğu sigorta şirketleri ve yetkilileri, personele hat çıkarılması ve telefon tevdii nedeniyle birlikte çalışılan telekomünikasyon şirketleri ve yetkililerine, para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla kredi kartı bilgileriniz bankalara, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, kart sistemi, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işin yürütülebilmesi ile Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Şirketin güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği görsel verileriniz Şirkete yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla ve ses kayıt cihazları ile elde edilebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3. ve 4. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

VIII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@iwbroker.com adresine iletebilirsiniz.

VIV. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bilgilendirildim.)